Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Technikfolgenabschätzung - Theorie und Praxis

Nr. 2, 20. Jahrgang - Juli 2011

Komplettes Heft: PDF

Editorial
Title Author

A. Grunwald

A. GrunwaldSchwerpunkt: Feeding the World. Challenges and Opportunities
Title Author

R. Meyer, A. Sauter, A. Kassam

I. Serageldin

S. Fan, C. Breisinger

M. Brüntrup

A. Kassam, T. Friedrich, F. Shaxson, T. Reeves, J. Pretty, J.C. de Moraes Sá

N. Uphoff

St. Lemke, A.C. Bellows

R. Meyer (with E. Bongert and St. Albrecht)TA-Projekte
Title Author

Z. Heuschkel, St. Albrecht

M. Dusseldorp

M. Decker

St.B. Seitz, J. JahnelDiskussionsforum
Title Author

W.J. KinsellaRezension
Title Author

Chr. BüscherTagungsberichte
Title Author

R. Meyer, D. Burger

St. Uther, N. Matzner

M. Knapp

K. BöhleVeranstaltungen
Title Author


ITAS-News
Title Author


TAB-News
Title Author


STOA-News
Title Author


Netzwerk TA
Title Author